۰
حقوق گام به گام 78

چگونگی صدور گواهی انحصار وراثت

تاریخ انتشار
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۴
چگونگی صدور گواهی انحصار وراثت
مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت:
مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی، شورای حل اختلافی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است. هم چنین براساس قانون، دعاوی راجع به ترکه متوفی، هم چنین تحریر ترکه، مهر و موم ترکه در شورای محلی اقامه می شود، که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، در آن محل بوده است. اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی در صلاحیت شورایی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.
بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهرهای مختلفی سکونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سکونت وی اصفهان باشد، در صورت فوت وی، شورای حل اختلاف اصفهان صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشند.

اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای انحصار وراثت:
وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند. نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث یا اشخاص ذینفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از آنها، جهت تقاضا کفایت می نماید.

مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار:
1- شناسنامه و گواهی فوت متوفی
پس از فوت متوفی و تأیید پزشک مربوطه، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت، شناسنامه متوفی باطل و گواهی فوت صادر می­گردد. ارائه اصل گواهی فوت و کپی مصدق آن به شورای حل اختلاف الزامی می باشد.
2- استشهادیه محضری
اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگاه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط دو نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند امضاء شود و امضاء افراد فوق نیز می بایست توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تأیید و گواهی مربوطه به شورای حل اختلاف ارائه گردد.
3- رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
وارث می بایست پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه کنند و رسید آن را دریافت نموده، همراه مدارک دیگر به دادگاه تقدیم نمایند.
4- کپی مصدق شناسنامه وراث
متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود، کپی مصدق شناسنامه وراث دیگر را نیز تهیه و به شورای حل اختلاف تقدیم نماید. ارائه اصل شناسنامه ها جهت کنترل توسط مدیر دفتر شورا الزامی می باشد.
5- وصیت نامه (در صورتی که وجود داشته باشد)
6- دادخواست
پس از آماده نمودن مدارک فوق الذکر، می بایست دادخواستی مشابه الگوی ارائه شده تنظیم گردد و همراه با مدارک یاد شده به شورای حل اختلاف ارائه گردد.

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست
شورای حل اختلاف رسیدگی کننده پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی، درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید و هزینه نشر آگهی نیز به عهده متقاضی می باشد. پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد، دادگاه با توجه به ادله و اسناد ارائه شده، گواهی انحصار وراثت بیانگر تصدیق وراثت، تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی را صادر می نماید. در صورت وجود معترض و اعلام اعتراض او، شورای حل اختلاف جلسه ای را جهت رسیدگی معین نموده و به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و پس از رسیدگی، در جلسه ای حکم خود را اعلام خواهد نمود. این حکم برابر مقررات، در دادگاه عمومی محل قابل تجدیدنظر است.

نکات قابل توجه در تصدیق انحصار وراثت
1- در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد، جنین نیز جزو وراث قرار می گیرد و می بایست در دادخواست مربوط قید شود.
2- در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه، شورای حل اختلاف سهم هر یک از ورثه را معین می نماید.
3- در صورتی که برای محجور، قیم معین نشده، دادستان می تواند بنام محجور به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.
4- در صورتی که بهای ترکه کمتر از 30 میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف بدون انتشار آگهی به دلایل درخواست کننده رسیدگی و درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل، قبول یا رد می کند.
5- در مورد وراث روستاییان، در صورتی که بهای ترکه بیش از 30 میلیون ریال باشد، فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد.
6- رأی شورای حل اختلاف دایر بر درخواست تصدیق، قابل پژوهش و فرجام است.
 
نمونه متن دادخواست گواهی حصر وراثت
ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان........................................
سلام علیكم
احتراماً ، باستحضار می رساند  : مرحوم .................................................فرزند........................................................... به شماره شناسنامه ................................... متولد ......................................صادره از.................................................... به تاریخ .....................................................در شهر/روستا ....................................................................................... فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از :
1- نام ..............................................نام خانوادگی ....................................... نام پدر..................................................... نام پدر ............................................ تاریخ تولد .............................................. شماره شناسنامه ................................
صادره از ....................................................                                                                   
2- نام ..............................................نام خانوادگی ....................................... نام پدر..................................................... نام پدر ............................................ تاریخ تولد .............................................. شماره شناسنامه ................................ صادره از ......................................... .                                                                              
     3- نام ..............................................نام خانوادگی ....................................... نام پدر..................................................... 
     نام پدر ............................................ تاریخ تولد .............................................. شماره شناسنامه ................................ 
     صادره از ......................................... .       
به غیر از نامبردگان بالا ورثه دیگری ندارد و دارایی متوفی طبق گواهی مالیات بر ارث پیوست می باشد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور گواهی حصر وراثت را دارم .
                                                          با تشكر
                                            نام ونام خانوادگی متقاضی
                                                            امضا
 
آیا می دانید که فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در چیست؟
1- اختلاف در تقسیم و تخصیص هرگز جنبه ارزشی ندارد و دوبرابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن هرگز به معنای ارزش مضاعف مردان نیست.
2- مبنای این تقسیم، لزوم رعایت تناسب و تعادل حقوق هر کس با وظایف اوست و توجه به این نکته، توهم ظالمانه و تبعیض آمیز بودن این تقسیم را از بین می برد. اگر مسئله ارث به عنوان بخشی از حقوق خانواده به عنوان جزئی از نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه و دقت واقع شود و حقوق و تکالیف مختلف زنان و مردان در صحنه خانواده و اجتماع به خصوص از بعد اقتصادی با هم مقایسه شود، به خوبی روشن می شود که در این تقسیم نه تنها به زن ظلم نشده، بلکه در عمل بهره بیشتری از مرد خواهد داشت.
3- هرچند ظاهر این تقسیم برخورداری مضاعف مرد از ارث و مزایای اقتصادی است، ولی واقعیت چنین نیست. اگرچه نتیجه این تقسیم این است که مرد دو برابر زن مالک می شود، اما در مرحله مصرف، زن بیشتر از مرد بهره می برد؛ زیرا زن سهم و دارایی خود را نگه می دارد و هیچ الزامی برای خرج کردن آن ندارد؛ اما سهم مرد غالباً در جریان انفاق و تأمین هزینه زندگی به خانواده اش باز می گردد. علاوه بر آن زن می تواند سهم خود را در جریان فعالیت و رشد اقتصادی قرار دهد و به طور ویژه از منافع آن بهره مند شود.
4- دو برابر بودن سهم الارث مرد یک قاعده عمومی نیست؛ زیرا نه تنها در برخی موارد زنان برابر مردان ارث می برند (مثل پدر و مادر میت در صورتی که میت فرزند داشته باشد که هرکدام به تساوی یک ششم سهم می برند) بلکه گاهی زن (به معنای جنس مؤنث) بسیار بیشتر از مرد ارث می برد؛ مانند جایی که ورثه میت، پدر و یک دختر باشند که در اینجا یک ششم به پدر و سه ششم به دختر می رسد. و مابقی نیز طبق ماده 908 قانون مدنی بین پدر و دختر به نسبت فرض آنان تقسیم می شود.
 
(78) چگونگی صدور گواهی انحصار وراثت
گرچه همواره افراد جامعه در گفته های خود به اینکه پای آنها به مراجع قضایی گشوده نشده است، مباحات می کنند، لیکن یکی از موضوعاتی که به صورت اجتناب ناپذیر در طول زندگی نوع افراد اتفاق می افتد، ضرورت اخذ گواهی انحصار وراثت (تصدیق انحصار) است. این امر در فرض به جای گذاشتن ارث برای خویشاوندان و بازماندگان مصداق دارد. بدیهی است در صورتیکه در خصوص تقسیم اموال بجای مانده نیاز به هرگونه تصرفی باشد، هم چنین چنانچه ورّاث بخواهند به قائم مقامی مورّث خود به مراجع اداری و ثبتی مراجعه کنند، بدواً نیاز به گواهی حصر وراثت دارند، که حسب مقررات جاری شوراهای حل اختلاف بر اساس قواعد این نوشتار، اقدامات قانونی را انجام خواهند داد.
فایل های مرتبط
کد مطلب : ۳۸۶۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما