۰

طرح دعــــوی در مراجــــع حـــــل اختــــلاف کار چگونه است؟

تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۹
طرح دعــــوی در مراجــــع حـــــل اختــــلاف کار چگونه است؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، اختلافات ميان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرايط ذیل در مرجع ياد شده قابل طرح است:
1) ناشي از اجرای قانون کار و ساير مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‎نامه‎های کارگاهی يا پيمان‎های دسته جمعی کار باشد.
2) سازش بين طرفين حاصل نشود. رسيدگی در اين مراجع دو مرحله بدوي و تجديدنظر دارد که مرحله بدوي آن در هيأت تشخيص و مرحله تجديدنظر آن در هيأت حل‎اختلاف است. هر دو مرجع رسيدگی‎کننده مرجع اختصاصی اداري هستند و از نهادهای زير مجموعه قوه مجريه قلمداد مي‎شوند. در واقع اين مراجع جزو ساختار تشکيلاتی بدنه دولت اند که از صلاحيت ذاتی رسيدگی به برخي از اختلافات مردم با دولت برخوردارند. ليکن چنان‎که خواهيم ديد، پاي دادگاه‎های دادگستری براي اجرای آرای اين مراجع به ميان می‎آيد.
تصميمات هيأت تشخيص در مواردی که هيأت تشخيص در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می کند مرجع مذکور در صورت عدم تاييد اخراج، نسبت به حق‎السعی معوقه کارگر، رأي صادر خواهد کرد. چنان‎چه به تقاضای يکي از طرفين و تأييد هيأت، تصميم گيری مشروط به تحصيل نظر کارشناسی باشد، هيأت با تعيين مهلت مراتب را به ذی‎نفع اعلام مي‎کند تا پس از پرداخت هزينه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. پرداخت نشدن هزينه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرف‎نظر کردن ذی نفع از استناد به سند موردنظر خواهد بود. پـس از خاتمه رسيدگی، هيأت تشخيص به اتفاق يا اکثريت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. البته در صورت وجود نظر اقليت، اين نظر نيز در صورت جلسه قيد می‎شود.
ارائه دادخواسـت
به‎موجب قانون اولين گام جهت طرح دعوي در مراجع كار طرح دادخواست از سوی ذی‎نفع يا نماينده قانونی وی به واحد كار و امور اجتماعی مي‎باشد. دادخواست بايد كتبی باشد و به زبان فارسی و حتی‎الامكان بر روي برگه‎های مخصوص نوشته شود بدين ترتيب براي آغاز رسيدگی به يك دادخواهی، تهيه و تقديم دادخواست ضروری است. برگ نمونه دادخواست در واحدها و امور اجتماعی تهيه و در اختيار خواهان قرار می‎گيرد. منظور از واحد كار و امور اجتماعی اداره كل کار و امور اجتماعی يا اداره كار و امور اجتماعی مي باشد كه آخرين محل كار كارگر در حوزه آن قرار دارد. به‎علاوه امكان تهيه دادخواست از دواير پستی نيز ميسر بوده و مي‎بايستی به موجب ماده 4 آيين نامه مذكور حاوی موارد زير باشد:
نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل، ميزان سابقه كار در كارگاه (چنان‎چه خواهان كارگر باشد).
نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
موضوع شكايت و شرح خواسته به تفكيك.
امضاء يا اثر انگشت خواهان.
لازم به ذكر است اولاً: در صورتی‎كه خوانده كارفرما باشد كارگاه به شرط داير بودن،  اقامتگاه قانونی وي محسوب مي‎گردد. ثانياً: دادخواست و پيوست های آن بايد به تعداد خوانده دعوی به اضافه يك نسخه باشد.
در ماده 159 قانون كار پيش بينی شده است كه هرگاه شاكی نسبت به رأی هيأت تشخيص معترض باشد مي‎تواند ظرف مدت 15 روز از تاريخ ابلاغ رأی به هيأت حل اختلاف شكايت كند، به موجب ماده 5 آيين‎نامه رسيدگی و چگونگی تشکيل جلسات هيأت تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، دادخواست به دبيرخانه واحد كار و امور اجتماعی تسليم و به ثبت می‎رسد و وقت رسيدگی به خواهان حضوری اعلام می‎گردد و يا آن‎كه كتباً به طرفين ابلاغ می‎شود. در اين صورت وقت رسيدگی بر اساس دعوت نامه‎ای انجام می‎پذيرد.
موارد ذيل بايد در دعوت نامه ذكر گردد:
محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
مشخصات طرفين.
خواســـته دعوی.
محلی براي نام و نام خانوادگي مأمور ابلاغ و فردی كه ابلاغ را دريافت مي‎دارد.
ارسال يك نسخه دادخواست و تصوير يا رونوشت مدارك پيوست آن براي هريك از خواندگان به ضميمه دعوت نامه نوبت اول الزامی است. هم‎چنين ابلاغ دعوت نامه از طريق (دور نگار) به شرط آن‎كه شماره آن قبلاً توسط مخاطب دعوت‎نامه به واحد كار و امور اجتماعی اعلام شده باشد، بلامانع است.
پس از تقديم دادخواست، وقت رسيدگي با روز و ساعت مشخص تعيين و به كارگر و كارفرما ابلاغ مي‎شود. طرفين بايستی در وقت مقرر در هيأت تشخيص در همان اداره كل مربوطه حاضر شده و به دفاع و ارائه مدارك خود بپردازند.
سپس هيأت مذكور پس از استماع اظهارات طرفين و در صورت لزوم تحقيقات بيشتر و جلب نظر اهل خبره و كارشناس، پرونده را بررسی و رأی مقتضی صادر مي‎كند.
طبق ماده 23 آئين‎نامه فوق‎الاشاره مأمور تحقيق به محل كار و در صورت لزوم ساير محل‎های مرتبط مراجعه و با استماع اظهارات افراد و مطلعين و يا اشخاصی كه از سوی طرفين معرفی می‎شوند و نيز افرادی كه خود تشخيص مي‎دهند، اطلاعات لازم را كسب و طي گزارشی به هيأت تسليم مي‎نمايند. هم‎چنين مأمورين تحقيق اداره بازرسی می توانند عند‎اللزوم از مسئولين و كارشناسان انجمن‎ها و شوراهای اسلامی واحدهاي توليدی، صنعتی، خدماتی يا كشاورزی دعوت به‎عمل آورده و نظرات و اطلاعات آنان را نيز در خصوص موضوع اختلاف كسب نمايند.
در خصوص بهره گیری از وکیل باید گفت، چنان‎چه طرفين نتوانند شخصاً امور مربوطه به مراحل رسيدگی را پيگيری و تعقيب نمايند، مي توانند شخص ديگری را به‎عنوان نماينده معرفی نمايند. بدين منظور هريك از آنان با مراجعه به يكی از دفاتر اسنادرسمی نسبت به تنظيم وكالت كاري اقدام خواهند نمود و مراجع رسيدگي‎كننده مكلف به قبول وكالت‎نامه های دستی نخواهند بود. هم چنين وكلاي رسمي دادگستري نيز می‎توانند قبول وكالت نموده و با توجه به مناطق جغرافيايی ادارات كار به مراجع تشخيص و حل اختلاف مراجعه نمايند. بديهی است انتخاب مورد اخير هزينه در برخواهد داشت كه امكاناً بهره‎گيری از ظرفيت‎های وكيل معاضدتی راه حلي مطلوب خواهد بود.
در ارتباط با  قطعیت آراء صادره مراجع تشخيص شایان توجه است که، گرچه رأی هيأت‎های تشخيص پس از ابلاغ ظرف 15 روز لازم الاجراست، ليكن چنان‎چه در مدت مزبور يكي از طرفين به رأی صادره معترض باشد، می‎تواند اعتراض خود را كتباً به هيأت حل‎اختلاف ارائه نمايد و الاّ رأي صادره هيأت مذكور قطعی و لازم‎الاجراست. در عين حال مرحله ديگری وجود دارد كه می‎توان از آراء هيأت‎های حل‎اختلاف علی‎رغم قطعيت آن‎ها به ديوان عدالت اداري اعتراض نمود. امّا سه نكته قابل توجه مي‎باشد اولاً: اين مرحله با تقديم دادخواست و دلايل و مدارك لازم آغاز می‎شود. ثانياً: با توجه به تكليف قانون اساسی، مرجع اخير صرفاً قادر خواهد بود در صورت طرح دعوی توسط مردم عليه دولت به آن‎ها رسيدگی نمايد، بنابراين سازمان‎ها و نهادهای دولتی و عمومی چنان‎چه در هيأت‎های حل‎اختلاف فوق محكوم شوند از چنين حقی محروم مي‎باشند. ثالثاً بايد توجه نمود اعتراض به رأي هيأت‎های تشخيص و حل اختلاف، مانع اجرای آراء مزبور نمی‎باشد، مگر اين‎كه شعب ديوان عدالت اداری دستوری داير بر توقف عمليات اجرايی صادر و اعلام نمايند.
کد مطلب : ۴۸۱۲
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

منشورات