کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سوال حقوقی

22 آبان 1398 ساعت 9:39

آیا یکی از ورثه حق دارد در قسمتی از ماترک (خانه پدری) ساکن شود؟


به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، استفاده انحصاری از خانه مورث بوسیله احد از ورثه با وجود عدم رضایت سایر وراث، مستلزم پرداخت اجرت المثل ملک مزبور به سایر وراث به نسبت سهم الارث هر یک می باشد. از جمله سایر حقوق وراث تقاضای خلع ید متصرف از ملک موصوف می باشد.


کد مطلب: 5167

آدرس مطلب: http://www.farhangionline.ir/article/5167/سوال-حقوقی

امور فرهنگی قوه قضاییه
  http://www.farhangionline.ir